Izjava o zaštiti osobnih podataka za Polikliniku BLUE VISION

Općenite informacije
Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Polikliniku BLUE VISION primjenjuje se od 16. prosinca 2019. Korištenjem zdravstvenih usluga, odnosno zdravstvene zaštite u Poliklinici BLUE VISION povjeravate nam svoje podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

a) Za obradu podataka odgovorna je:

Poliklinika BLUE VISION

Kraljevićeva 26

10 000 Zagreb

Tel. +385 1 6535242

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem:

Adresa e-pošte za kontakt: poliklinika@bluevision.hr

Obrazac zahtjeva o pravima ispitanika dostavlja se na: poliklinika@bluevision.hr

b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka
Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

a) Vaše temeljne osobne podatke:

ime i prezime, zanimanje, spol, datum rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa;

b) osobne podatke koji se odnose na zdravlje:

podaci o zdravstvenom stanju i liječenju

c) podatke za kontakt (broj telefona, e-mail adresa),

Razdoblje čuvanja
a) Vaše temeljne osobne podatke koji se nalaze u kartonu pacijenta dužni smo čuvati trajno temeljem članka 21. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva.

b) ostalu medicinsku dokumentaciju dužni smo čuvati do 10 godina nakon završenog liječenja sukladno čl. 23. Zakona o liječništvu, odnosno po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja.

c) podatke za kontakt dane temeljem privole, a u svrhu provjere zadovoljstva uslugom, primanja newslettera i u ostale marketinške svrhe čuvamo sve do povlačenja privole.

Molimo da dodatno uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke:

u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u vezi s pruženom zdravstvenom uslugom, sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:
Sve vrste Vaših osobnih podataka Poliklinika BLUE VISION obrađuje u sljedeće svrhe:

a) U svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge:

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge u skladu s važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i radi ispostavljanja naplate potraživanja za iste usluge. Vaše osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita/prigovora/zahtjeva u skladu s važećim propisima. Pravna osnova za obradu Vaših temeljnih osobnih podataka i podataka koji se odnose na zdravlje je članak 23. Zakona o liječništvu i odredbe Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva. Za potrebe realizacije zdravstvene usluge (potvrda/preraspodjela termina usluge) možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.

b) Kontaktiranje u svrhu provjere zadovoljstva uslugom i pojašnjenja pitanja u vezi pružene usluge

Vaše osobne podatke, i to broj telefona ili mobitela koristimo u svrhu provjere zadovoljstva pruženom uslugom i pojašnjenja bilo kakvih Vaših pitanja u vezi pružene usluge. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je Vaša privola.

c) Slanje newslettera

Vaše osobne podatke, i to e-mail adresu i ime i prezime koristimo u svrhu slanja newslettera. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je Vaša privola.

d) Čestitanje rođendana

Vaše osobne podatke, i to datum rođenja koristimo u svrhu čestitanja rođendana kao znak pažnje i ostvarenja određenih povlastica povodom rođendana, a sve u marketinške svrhe. Pravna osnova za obradu je Vaša privola.

e) Objava recenzija

Vaše osobne podatke, i to ime i prezime, koristimo u svrhu objave recenzije o kvaliteti usluga koje ste koristili u Poliklinici BLUE VISION, a sve u marketinške svrhe (objavom na internetskoj stranici Poliklinike BLUE VISION, kroz sadržaj newslettera, na Facebook ili Instagram službenoj stranici Poliklinike BLUE VISION). Pravna osnova za obradu je Vaša privola.

Važno je znati da ćemo osobne podatke koristiti u svrhe navedene pod b), c), d), e) samo do povlačenja privole. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku putem obrasca Zahtjev ispitanika dostupnog na internetskoj stranici Poliklinike BLUE VISION www.bluevision.hr ili poštom na adresu Kraljevićeva 26. Obrada osobnih podataka do povlačenja privole je zakonita.

Nakon povlačenja privole Poliklinika BLUE VISION koristit će kontakt podatke i e-mail adresu do okončanja pružanja zdravstvene usluge, dok će datum rođenja i ime i prezime, kao podatak za koji postoji zakonska osnova prikupljanja i obrade temeljem Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva, čuvati trajno.

Prosljeđivanje osobnih podataka:
Molimo da vodite računa da smo Vaše osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji, temeljem članka 23. Zakona o liječništvu dužni na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti.

Obveza pružanja osobnih podataka:
Obrada podataka navedenih u članku 2. je zakonska obveza. Ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju pružiti Vam zdravstvenu uslugu/zaštitu.

Prava korisnika:
a) Pravo na ispravak

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pravo pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

d) Pravo na ograničenje obrade

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka
ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka
e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka

Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
f) Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

g) Pravo na pritužbu

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

h) Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave ili putem obrasca pod nazivom Zahtjev ispitanika dostupnog na našoj internetskoj stranici www.bluevision.hr.

i) Potvrda identiteta

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Automatizirano donošenje odluka:
U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

Izmjene ove Izjave:
Poliklinika BLUE VISION može izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i objavu na internetskim stranicama Poliklinike BLUE VISION.